Jaarrapportage 2020

Juni 2021 

Vooruitblik

Het vijfde en laatste convenantsjaar is bij het verschijnen van deze jaarrapportage (juni 2021) al bijna halverwege. De coronapandemie is nog niet voorbij, maar bedrijven, ngo’s, vakbonden en overheid zetten alles op alles om aan hun verplichtingen voor dit jaar te voldoen. Alle partijen zijn druk bezig met collectieve projecten. Ook staan er voor 2021 heel wat trainingen en workshops op de agenda.Op 31 december 2021 eindigt het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. In het najaar wordt de eindevaluatie uitgevoerd. De vraag is hoe de kleding- en textielbedrijven na dit jaar via samenwerking in de sector invulling willen blijven geven aan IMVO. 


De gesprekken over een eventuele vervolgsamenwerking zijn in volle gang. De SER faciliteert dit proces. Doel is om te verkennen of er voor de kleding- en textielsector een nieuw samenwerkingsverband kan komen op het gebied van IMVO, en zo ja, op welke manier partijen willen en kunnen samenwerken om volledig verantwoorde internationale toeleveringsketens te realiseren. Daarbij speelt ook een rol dat er in diverse landen en op EU-niveau wetgeving in voorbereiding is op het gebied van due-diligence. Daarom wordt ook onderzocht of en in hoeverre er op Europees niveau kan worden samengewerkt. In het laatste kwartaal van 2021 wordt een besluit over het vervolg verwacht.