Jaarrapportage 2020

Juni 2021 

Beoordeling plannen van aanpak 

Deelnemende bedrijven maken jaarlijks een plan van aanpak voor due diligence. Het secretariaat van het CKT beoordeelt die plannen aan de hand van het beoordelingskader. In 2020 zijn 55 bedrijven beoordeeld op hun plannen van aanpak.

Doorgaande verbetering
Uit de beoordeling van de plannen van aanpak blijkt dat 44 bedrijven (80 procent) voldoen aan de due diligence-verplichtingen uit het convenant, zoals vastgelegd in het beoordelingskader, 4 bedrijven (7 procent) voldoen bijna, 7 bedrijven (13 procent) voldoen niet (zie figuur 1). Dit is een verbetering ten opzichte van 2019. Toen voldeed 63 procent van de bedrijven aan zijn verplichtingen, voldeed 19 procent bijna en voldeed 18 procent niet. 4 CKT-bedrijven zijn om uiteenlopende redenen niet beoordeeld, bijvoorbeeld omdat zij pas net waren toegetreden tot het CKT.

Figuur 1 Beoordelingen plan van aanpak CKT-bedrijven (55 in totaal)


Uit figuur 2 blijkt dat steeds meer bedrijven voldoen en dat de mate waarin zij voldoen ook steeds verder toeneemt. Dit betekent dat bedrijven het due diligence-proces steeds beter toepassen. 

Figuur 2 Mate waarin bedrijven voldoen op basis van due diligence beoordelingskader


Aandacht voor Corona 
In 2020 is er bij de beoordelingsgesprekken in het bijzonder op gelet of CKT-bedrijven de door de stuurgroep opgestelde richtlijnen ten aanzien van inkooppraktijken tijdens de coronacrisis naleefden. Ook is bekeken of de bedrijven de gevolgen van de coronacrisis voor de hele toeleveringsketen meenamen in de (her)prioritering van risico’s en de daarop afgestemde doelstellingen en acties. Met name in het begin van de crisis bleek dat niet alle bedrijven zich aan de richtlijnen hielden. Naarmate de tijd vorderde en het bewustzijn bij bedrijven omtrent de urgentie van het gewenste handelen toenam, bleek dat een zeer groot deel van de bedrijven conform de richtlijnen handelde. 


Groter aandeel duurzamere grondstoffen
Het aandeel duurzamere grondstoffen dat CKT-bedrijven gebruiken, is in 2019 fors gestegen naar 38 procent. In 2018 was 28 procent van de grondstoffen duurzamer in 2017 16 procent. Het aandeel diervriendelijke grondstoffen dat CKT-bedrijven toepassen, is ook toegenomen: dit bedroeg 21 procent in 2019, een stijging van 17 procentpunt ten opzichte van 2018. Met name het aandeel duurzamer dons is sterk gestegen. 


Deze percentages betreffen het gemiddeld gebruik van alle CKT-bedrijven samen. Sommige bedrijven doen het (veel) beter dan gemiddeld, anderen lopen juist achter. Het CKT-secretariaat spreekt bedrijven die achterlopen hierop aan. Duurzamere grondstoffen betreffen onder andere biologische katoen, Better Cotton, duurzaam dons en gerecycled polyester en polyamide.