Vooruitblik

We zien meer dan ooit hoe kwetsbaar de wereldwijde kleding- en textielketen is. Vooral wat betreft de positie van de arbeiders in veel voor Nederland belangrijke productielanden. We zien ook hoe moeilijk het is voor inkopende bedrijven om het begrip ‘responsible business conduct’ inhoud te geven, juist tijdens een crisis. Dat geeft alle reden om nu juist door te gaan met het verduurzamen van de kleding- en textielsector. Met die houding gaan wij het volgende jaar in van ons convenant.


Meer impact on the ground

We blijven ernaar streven om meer impact on the ground te realiseren, voor de mensen die we vanaf het begin voor ogen hebben gehad, alsook voor hun leefomgeving. Dat betekent dat we onze collectieve projecten voortzetten en ook nieuwe opzetten, waar mogelijk gefinancierd via RVO. In Tamil Nadu bijvoorbeeld, wordt een project gestart gericht op het ondersteunen van de cao-onderhandelingen en vervolgens het implementeren van de cao-afspraken. 


Meer samenwerking binnen het convenant

We blijven daarnaast de samenwerkingen tussen bedrijven, ngo’s en vakbonden binnen het convenant intensiveren. Doordat bedrijven en partijen elkaar beter leren kennen, wordt het steeds duidelijker waarin ze elkaar kunnen ondersteunen en versterken. 

Meer internationale samenwerking

Als klein land kunnen we geen onomkeerbare veranderingen teweeg brengen. We kunnen wel een voorbeeld stellen. Daarom erkennen wij de noodzaak en urgentie van internationale opschaling. We hebben meer en sterkere partnerschappen nodig, binnen de Europese Unie én daarbuiten. Die uitdaging pakken we samen met onze huidige partners op.


Over het vervolg

Nu het einde van het convenant in zicht komt, komen er logischerwijs ook vragen over het vervolg. Hoe gaat de sector verder met de verduurzamingsdoelen die zijn neergezet en de due diligence processen die in gang zijn gezet? Ten tijde van de publicatie van deze jaarrapportage, juni 2020, steken bedrijven en partijen veel tijd en energie in de voorbereiding van onderhandelingen over de mogelijke voortzetting van het convenant. De toekomst van het convenant zal daarnaast mede afhangen van de uitkomsten van de evaluatie van de convenantenaanpak die in opdracht van het kabinet in de zomer van 2020 plaatsvindt en van ontwikkelingen op EU-niveau. 

De focus ligt in 2020 op het belangrijkste doel: de crisis overleven en de impact van het convenant vergroten. 

De jaarrapportage 2019 is grotendeels geschreven voordat de wereld in de greep van het coronavirus kwam. Er zijn veel argumenten om te zeggen dat het op dit moment geen zin heeft om ver vooruit te kijken. Het is immers totaal onduidelijk hoe de toekomst eruitziet. Toch zijn sommige dingen door de coronacrisis juist extra duidelijk geworden.