Factsheet bereikte resultaten 2019 

De resultaten die het CKT in 2019 heeft bereikt, geven we hieronder op hoofdlijnen weer. Op relevante plekken in de jaarrapportage worden ze herhaald of toegelicht. Voor een gedetailleerd overzicht zie de bijlage Gedetailleerde feiten & cijfers.


Merken maken grote stappen

Het convenant is tussentijds positief-kritisch geëvalueerd. Partijen ervaren het als relevant en het biedt aanknopingspunten voor verbetering.


De onafhankelijke klachten- en geschillencommissie heeft haar eerste twee uitspraken gedaan. Er zijn geen formele klachten ingediend.

Merken maken grote stappen, maar er blijft nog veel te verbeteren in toeleveringsketens. Op basis van beoordeling 57 bedrijven voldoet 63% van de merken volledig aan de due diligence verplichtingen uit het convenant zoals vastgelegd in het beoordelingskader. Vorig jaar gold dit voor 8 procent van de merken, zie hoofdstuk 2. 


Meer impact door groeiende transparantie

CKT- Bedrijven hebben in het derde jaar van hun CKT-lidmaatschap over hun due diligence proces gecommuniceerd volgens de criteria voor communicatie door bedrijven.


De groei in productielocaties van jaar 2 naar jaar 3 komt grotendeels doordat bedrijven meer inzicht kregen in ververijen, spinnerijen en andere faciliteiten dieper in hun productieketen. De productielocaties zijn toegevoegd aan de Open Apparel Registry (OAR). 


Aantal keren dat ngo’s en vakbonden faciliteerden in het contact tussen belanghebbenden en merken.