Jaarrapportage 2021-2022 | December 2022

Jaarrapportage 2020-2021

Februari 2022

Vooruitblik

Het IMVO Convenant Voedingsmiddelen gaat zijn laatste half jaar in. Medio 2023 wordt het convenant afgerond. Daarom zetten we alles op alles om de best mogelijke resultaten te behalen op de vier actielijnen en een stevige basis te leggen voor een gestructureerde, gedegen due diligence praktijk. Voor alle bedrijven in de voedingsmiddelensector zijn instrumenten, informatie, stappenplannen en voorbeelden beschikbaar. Vakbonden en maatschappelijke organisaties staan klaar om bedrijven met raad en daad bij te staan, de overheid biedt via RVO ondersteuning voor sectorale projecten.


De mogelijkheid tot samenwerking blijft bestaan, ook als de convenantsperiode voorbij is. De nieuwe subsidieregeling Sectorale Samenwerking IMVO maakt het mogelijk dat maatschappelijke organisaties het laatste half jaar activiteiten blijven uitvoeren (pijler 2) en biedt ondernemers de mogelijkheid samenwerking aan te gaan met andere bedrijven en maatschappelijk organisaties om risico’s aan te pakken en de waardeketen te verduurzamen (pijler 1). Gelet op de verwachte Europese Corporate Sustainability Due Diligence Directive en de Nederlandse IMVO-wetgeving, zal het belang hiervan alleen maar toenemen. Nu is IMVO nog vrijwillig, straks wordt het verplicht om risico’s in de keten in kaart te brengen en aan te pakken.

Anneloes Hodes

beleidsadviseur duurzaamheid FNLI

“De aandacht voor IMVO is het afgelopen jaar absoluut toegenomen. Dat heeft te maken met verwachte IMVO-wetgeving, maar ook met hoe de wereld erbij staat. De klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne en het coronavirus hebben alle kwetsbaarheden en afhankelijkheden blootgelegd. Internationale waardenketens blijken heel gevoelig te zijn.”

LEES VERDER

IMVO-wetgeving blijft samengaan met sectorale samenwerking

De ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn partij bij het convenant en bewaken samen met de andere partijen de doelstellingen. In 2019 zijn het IMVO-beleid en de IMVO-convenanten geëvalueerd. Dit heeft geleid tot een nieuwe IMVO-beleidsnota ‘Van voorlichten tot verplichten' (oktober 2020). Daarin staat dat de overheid inzet op een doordachte mix aan IMVO-maatregelen, met als kernelement wetgeving. Op Nederlands en Europees niveau wordt inmiddels hard gewerkt aan IMVO-wetgeving voor bedrijven die internationaal zakendoen. Hieronder een overzicht van wetten en richtlijnen die in aantocht zijn. Daarnaast blijft de overheid inzetten op het stimuleren van sectorale samenwerking.

LEES VERDER

Voor het laatste half jaar staan de volgende plannen, projecten en acties op de rol.

Actielijn 1: Due diligence support

Het convenant blijft bedrijven ondersteunen met (monitoring)tools, factsheets en praktische hulpmiddelen, zodat zij het due diligence proces in hun bedrijfsvoering kunnen implementeren en/of naar een hoger niveau kunnen tillen. De laatste monitoringuitkomsten geven hopelijk een nog scherper beeld van de opgaven per branche en per grondstofketen. Uiteindelijk leidt dit tot betere risicoanalyses en mogelijk ook tot gezamenlijke projecten.


Actielijn 2: Projecten

Bedrijven zetten met ondersteuning van maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid de volgende stappen naar leefbaar loon in het leefbaar loon bananenproject en naar betere arbeidsomstandigheden voor werknemers in de tomatenketen in Zuid-Italië. Het convenant zet de lijnen uit voor een duurzame cashew-keten, mogelijk uitmondend in een breed gedragen verduurzamingsinitiatief met impactprojecten. Het kurkuma-project in India wacht op groen licht van RVO voor de subsidie. Het Local Expert Network wordt bestendigd, zodat waar mogelijk lokale experts worden ingezet om mensenrechten- en andere risico’s in ketens te onderzoeken.

Eva Smulders

IMVO Coördinator CNV Internationaal

“Wij hebben als CNV de taak op ons genomen om te onderzoeken hoe we het Local Expert Network voor de toekomst kunnen verankeren. Maar het gaat pas echt werken als bedrijven er de waarde van inzien en de inzet van het Local Expert Network daadwerkelijk benutten.”

LEES VERDER

Dieneke de Groot

coördinator Cordaid

“Het wordt spannend of het netwerk in 2023 al sterk genoeg is om zonder het convenant door te blijven gaan. Toch ben ik ervan overtuigd dat de kennis over due diligence die we hebben overgedragen aan lokale experts in Afrika, Latijns-Amerika en Azië iets goeds oplevert.”

LEES VERDER

Actielijn 3: Toegang tot herstel

Toegang tot herstel is een van de moeilijkste stappen in het due diligence proces. Het streven is om in 2022 een pilotproject te starten om in een regio in India een sector-overkoepelend klachtenmechanisme te ontwikkelen. Belanghebbenden en slachtoffers van negatieve sociale en milieueffecten in waardeketens krijgen hierdoor de mogelijkheid om een klacht te melden bij Nederlandse bedrijven die de klacht hebben veroorzaakt of er bij betrokken zijn. Bedrijven krijgen hiermee beter inzicht in wat er speelt in hun ketens.


Actielijn 4: Kennissessies

Ook in 2023 blijft het convenant trainingen, webinars, intervisiebijeenkomsten en kennissessies organiseren. De positieve reacties over de kennissessies in 2022 zetten we in om ook in 2023 effectieve kennisoverdracht te faciliteren. Er zijn plannen voor een nieuwe Due Diligence Roadshow en mkb-intervisiebijeenkomsten. Het doel is om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen; tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties en vakbonden.


Door in te zetten op deze actielijnen komen de voorlopers in de branches verder en wordt hopelijk ook de grote groep volgers over de streep getrokken. Want de nieuwe standaard wordt gepaste zorgvuldigheid.