Februari 2021

Voorwoord

Het tweede jaar van het internationaal MVO-convenant voor maatschappelijk verantwoord beleggen in de Verzekeringssector verliep door de COVID-19-pandemie iets anders dan gehoopt. Partijen kwamen vanaf maart uitsluitend online bijeen en het vroeg denk- en schakelwerk om de originele plannen voor samenwerking en ondersteuning van verzekeraars vorm te geven in deze nieuwe werkelijkheid. Het jaarthema ‘gezondheid’ bleek plotseling nog actueler dan verwacht.


Ondanks deze realiteit en de opgelopen vertraging, hebben verzekeraars, de overheid en maatschappelijke organisaties de mouwen opgestroopt om de doelstellingen van het Convenant na te streven. De partijen hebben meerdere online bijeenkomsten georganiseerd waarin aandacht werd besteed aan de rol van middelgrote en kleine verzekeraars en het toepassen van het Convenant in de praktijk. De convenantspartijen hebben hiervoor verschillende handvatten ontwikkeld, zoals de dit jaar gepubliceerde themakaders over ESG-thema’s die niet of onvoldoende zijn opgenomen in de internationale richtlijnen van de OESO en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Daarnaast ontwikkelden de partijen een lessons learned document, dat aan de hand van concrete casussen inzicht geeft hoe je als organisatie vorm kunt geven aan verantwoord beleggen.


Het document bevat praktijkvoorbeelden van de convenantspartijen op het gebied van onder andere het tegengaan van wapenhandel en kinderarbeid en is de uitkomst van een reeks bijeenkomsten waarin zij met elkaar in gesprek gingen en voorbeelden uit hun praktijk deelden om van elkaar te leren. Want dat is een belangrijk element in het Convenant: van elkaar leren en nieuwe inzichten en mogelijkheden ontdekken om zo structurele veranderingen te realiseren op diverse ESG-thema’s. Naar aanleiding van het vorige Monitoringsrapport is er dit jaar een nieuwe werkgroep gevormd om uitvoering te geven aan de convenantsafspraken omtrent transparantie en rapportage onder verzekeraars. Hierin doen de leden onderzoek naar mogelijkheden voor verzekeraars om transparantie te bieden over hun ESG-aanpak en uitdagingen en hoe hier verder invulling aan kan worden gegeven. Daarnaast is dit jaar ook het tweede Monitoringsrapport uitgebracht, waarin de Monitoringscommissie haar zorgen uitspreekt over de voortgang van de convenantsafspraken en relevante aanbevelingen doet voor het vervolg van het Convenant. De partijen hebben deze aanbevelingen in de stuurgroep gezamenlijk omgezet tot een actieplan voor het komende jaar.


Deze rapportage blikt terug op een jaar met mooie inspanningen en resultaten en geeft ook inzicht in de weg vooruit. Met de aanbevelingen van de Monitoringscommissie in de hand en de lessen en opbrengst van het afgelopen jaar, zie ik vol vertrouwen het komende jaar tegemoet. Met weer nieuwe uitdagingen, lessen en opbrengst en een prachtig en urgent nieuw jaarthema: biodiversiteit.


Femke de Vries, voorzitter internationaal MVO-convenant maatschappelijk verantwoord beleggen in de verzekeringssector