Februari 2021

Themakaders

De werkgroep Thema’s heeft zich beziggehouden met het ontwikkelen van de vijf themakaders over dierenwelzijn, landrechten, klimaatverandering & energietransitie, controversiële wapens & wapenhandel met hoog-risico-landen en kinderrechten. Nadat deze op praktische bruikbaarheid zijn getoetst door Sustainalytics, zijn de themakaders gepubliceerd en in het Engels vertaald. Ook hebben er diverse webinars plaatsgevonden om de inhoud van de themakaders onder de aandacht te brengen bij verzekeraars en te bespreken hoe er praktisch vorm kan worden gegeven aan de geboden handvatten. Komend jaar zullen de webinars over controversiële wapens & wapenhandel en landrechten plaatsvinden.


De themakaders vormen een beleggingsraamwerk voor ESG-thema’s die niet of onvoldoende zijn opgenomen in de UNGP’s en de OESO-richtlijnen. In elk themakader staat due diligence centraal en het beleggingsraamwerk biedt de handvatten die kunnen helpen bij het uitvoeren van due diligence op elk specifiek ESG-thema:

 • Dierenwelzijn
  In dit themakader worden specifieke productietakken en –ketens van onder andere de intensieve veehouderij uitgelicht en worden handvatten geboden hoe verzekeraars in hun beleggingen negatieve impact op dierenwelzijn kunnen verkleinen.
 • Landrechten
  Dit themakader gaat specifiek in op de richtlijnen met betrekking tot mensenrechten, vrouwen en inheemse volkeren, en geeft suggesties hoe landrechten mee te nemen in het due diligence-proces.
 • Klimaatverandering & energietransitie
  In dit themakader komen mondiale, Europese en nationale kaders over klimaatimpact aan bod. Ook worden relevante initiatieven uitgelicht die het in kaart brengen en rapporteren van klimaatrisico’s bevorderen.
 • Controversiële wapens & wapenhandel met hoog-risico landen
  In dit themakader kunnen verzekeraars de verdragen vinden waarin bepalingen staan opgenomen over controversiële wapens, referentiekaders voor wapenhandel en uitleg en suggesties over hoe controversiële wapenhandel aan bod kan komen in de due diligence-cyclus.
 • Kinderrechten
  Dit themakader geeft meer inzicht in internationale standaarden als het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, de Child Rights and Business Principles (CRBP), richtlijnen uit de ILO-conventies en sectorspecifieke richtlijnen om handvatten te bieden om kinderrechten te integreren in het beleggingsbeleid.

Links naar de webinars en presentaties over de themakaders:

Dierenwelzijn

Kinderrechten

Klimaatverandering & energietransitie