Jaarrapportage 2018-2019 | Oktober 2019

Samenwerking

De onderhandelingen over het convenant hebben twee jaar geduurd. Na de ondertekening begon de samenwerking daadwerkelijk vorm te krijgen en hebben de partijen elkaar beter leren kennen. De meerwaarde van samenwerking is dat partijen elkaar scherp houden, doordat iedere partij specifieke kennis, expertise en netwerken meebrengt.

De Nederlandse verzekeringssector wil als geheel stappen zetten om te voldoen aan de UNGP's en OESO-richtlijnen. Grote verzekeraars hebben hun bedrijfsprocessen vaak al ingericht voor ESG-due diligence en hebben hiervoor ook capaciteit beschikbaar. Middelgrote en kleinere verzekeraars hebben op dit gebied vaak minder capaciteit en mogelijkheden. Ook daarin kunnen verzekeraars elkaar binnen het convenant ondersteunen en versterken.


De inbreng van vakbond, ngo’s en overheid helpt verzekeraars om risico’s concreet te maken, te prioriteren, aan te pakken en (toegang tot) herstel en verhaal te bieden. Omdat het onmogelijk is om alle risico’s tegelijk aan te pakken, worden – in lijn met de OESO-richtlijnen – eerst de meest ernstige risico’s aangepakt.

In het eerste convenantsjaar zijn vier gezamenlijke werkgroepen van start gegaan:

  • De werkgroep Monitoring heeft vragenlijsten opgesteld die door verzekeraars, overheid, ngo’s en vakbond worden ingevuld. Dit gebeurt jaarlijks om de voortgang meetbaar te maken.
  • De werkgroep Thema’s heeft vijf specifieke ESG-thema’s uitgewerkt als handvat voor verzekeraars om due diligence vorm te geven. Experts van de partijen werken in sub-groepen aan de onderwerpen dierenwelzijn, kinderrechten, landrechten, klimaatverandering, controversiële wapens en controversiële wapenhandel.
  • De werkgroep Gezamenlijke prioriteiten bespreekt complexe casussen om aan de hand van best practice en lessons learned hun aanpak te verbeteren. Zo wordt er een voorbeeld set aan due diligence-vragen ontwikkeld die verzekeraars kunnen gebruiken om de juiste vragen te stellen aan de bedrijven waarin zij investeren. Ook werken verzekeraars aan een effectieve toegang tot herstel en verhaal (remediation). Zie ook de twee verslagen (rechtsbovenin).
  • Het jaarthema voor het eerste jaar lag al vast in het convenant: klimaatverandering en energietransitie. De werkgroep Jaarthema is aan de slag gegaan om een vertaalslag te maken van de convenantsafspraak naar concrete afspraken en plannen rond dit thema (zie hoofdstuk Jaarthema - Klimaatverandering en energietransitie).


Naast de bijeenkomsten van de werkgroepen hebben het Verbond van Verzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland eigen activiteiten georganiseerd om hun leden bij het convenant te betrekken en hen te informeren over wat er van hen wordt verwacht. Ook is er een bijeenkomst geweest voor de directeuren van alle deelnemende partijen, waarin vervolgafspraken zijn gemaakt over de nadere invulling van ieders rol en de gemaakte afspraken.