Jaarrapportage 2018-2019 | Oktober 2019

Vooruitblik

Het eerste convenantsjaar was een jaar om structuren, procedures, vragenlijsten en werkgroepen op te zetten en in te stellen. Hiermee zijn de voorwaarden geschapen om in de navolgende jaren tot resultaten te komen. De partijen binnen het convenant zien de opgezette structuur en de samenwerking als een goed fundament om concrete stappen te zetten.

Een voorbeeld zijn de ESG-themakaders die de werkgroep Thema’s in het najaar van 2019 uitbrengt. Het opstellen van de themakaders is de eerste stap, het implementeren ervan wordt de tweede stap. De komende jaren moet blijken of deze kaders de verzekeraars helpen om hun ESG-due diligence vorm te geven. Dit geldt ook voor de werkgroep Gezamenlijke prioriteiten. Uit de casusbesprekingen waarin complexe praktijkvoorbeelden zijn besproken, worden gezamenlijk lessen getrokken die de komende jaren door de verzekeraars worden toegepast.


In het tweede jaar (2020) gaan de partijen met een nieuw jaarthema aan de slag: Gezondheid (SDG 3). Rond dit thema zal de werkgroep weer verschillende bijeenkomsten en activiteiten organiseren. Daarnaast komen er bijeenkomsten met als doel best practices te delen en de engagementprocessen richting bedrijven effectiever te maken.


Op 20 november 2019 vindt de eerste evaluatiebijeenkomst plaats waar het eerste monitoringrapport en deze jaarrapportage worden besproken. Zowel interne als externe stakeholders kunnen hier inbreng leveren. Voor meer informatie, zie IMVO website.