Jaarrapportage 2021

April 2022

twitter pictogram
facebook pictogram
print pictogram

Voorwoord

Vertrouwen, openheid, samenwerking. In mijn eerste maanden als voorzitter verraste het mij om te zien hoe goed er binnen het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) Pensioenfondsen wordt samengewerkt. De verscheidenheid aan perspectieven van de verschillende geledingen levert meerwaarde op voor alle deelnemers aan het convenant. 


De casussen in het diepe spoor, waarbij iedere geleding haar eigen expertise en netwerk inbrengt, zijn daar mooie voorbeelden van. In de nieuwste casus rondom het thema biodiversiteit trekken het pensioenconvenant en het convenant voor de verzekeringssector zelfs samen op. Het onderlinge vertrouwen helpt om sneller en beter te kunnen handelen en de aanwezige kennis en ervaringen beter te benutten. Het resultaat is een betere dialoog met de bedrijven waarin pensioenfondsen beleggen. 


Er is in het derde convenantsjaar veel bereikt, al is het nog niet gelukt om de achterstand ten opzichte van de doelstellingen in te lopen en alle gemaakte afspraken te implementeren. Er wordt hard aan gewerkt om de versnelling die al is ingezet, door te zetten. Dat wordt ook door de monitoringcommissie zo gezien. Er zijn themakaders gemaakt over onderwerpen als klimaatverandering, vakbondsvrijheid en dierenwelzijn, er zijn webinars gehouden waarin dilemma’s uit de praktijk zijn behandeld en er is gezamenlijk engagement gevoerd met bedrijven. Het zijn niet alleen de uitkomsten en resultaten die tellen, de weg ernaartoe is ook belangrijk. Het is van grote waarde dat partijen manieren zoeken om de samenwerking vorm te geven en te verbeteren.


Die waarde blijken steeds meer pensioenfondsen in te zien. In de afgelopen periode hebben verschillende fondsen zich alsnog aangesloten bij het convenant. Het convenant vertegenwoordigt nu 94 procent van het totale Nederlandse pensioenvermogen. Dit bewijst dat de sector zich zeer bewust is van het belang van internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen en daarin samenwerking zoekt.


In deze jaarrapportage laten we zien waar het convenant staat en welke activiteiten in het brede en diepe spoor zijn ondernomen. Ook kijken we vooruit naar het vierde convenantsjaar, waarin alles op alles wordt gezet om de afgesproken doelen te behalen. Het instrumentarium wordt aangescherpt en uitgebreid en er staan nieuwe webinars en intervisiebijeenkomsten op stapel. 


Voor de pensioenfondsen staat veel op het spel. De verwachtingen van pensioendeelnemers én de samenleving zijn hoog. Pensioenfondsen kunnen bedrijven bewegen om duurzamer te ondernemen. Vakbonden, ngo’s, overheid en SER-secretariaat blijven pensioenfondsen daarbij zo goed mogelijk ondersteunen. Samen maken we het convenant van betekenis voor milieu en samenleving en voor een duurzame toekomst.


Pieter van der Gaag
Voorzitter Convenant IMVB Pensioenfondsen