Jaarrapportage 2021

April 2022

Samenwerking brede spoor 

In het brede spoor werken alle partijen samen om de pensioenfondsen te ondersteunen bij de implementatie van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s in hun beleid en beleggingspraktijk. De zes stappen van due diligence staan hierbij centraal. 

Het gezamenlijk ontwikkelde instrumentarium speelt daarbij een belangrijke rol. Het instrumentarium bevat concrete adviezen om maatschappelijk verantwoord beleggen in te bedden in beleid, contracten met externe dienstverleners, monitoring en rapportage. Het instrumentarium geeft uitleg bij de tekst van het convenant en levert tekstsuggesties voor beleid en voor contracten met externe dienstverleners. Het instrumentarium wordt elk jaar naar aanleiding van het monitoringrapport en de evaluatie door pensioenfondsen aangepast en uitgebreid.


Pensioenfondsen zijn verplicht om een toelichting te geven op de thematische aandachtsgebieden die voor hen, op grond van de ESG due diligence-procedures en de deelnemersvoorkeuren, als risicovol zijn beoordeeld. Om de fondsen hierbij te ondersteunen, hebben de ngo’s en vakbonden themakaders opgesteld: handreikingen bij specifieke onderwerpen, zoals klimaatverandering, vakbondsvrijheid en dierenwelzijn. Er zijn inmiddels in totaal veertien themakaders gepubliceerd.


Het instrumentarium, inclusief de themakaders, wordt door middel van kennissessies, nieuwsbrieven en de jaarbijeenkomst onder de aandacht gebracht van pensioenfondsen. In 2021 zijn er tien kennissessies geweest: vier over due diligence, vijf over specifieke themakaders en één over monitoring. Dit is een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. 


Acties voor versnelling

Naar aanleiding van de eerste voortgangsmeting zijn er de afgelopen periode meer kennissessies gehouden dan in het eerste jaar. Ook is er hard aan gewerkt om het instrumentarium beter te laten aansluiten bij de praktijk van de pensioenfondsen. Dit heeft effect gehad: 60 deelnemende pensioenfondsen gaven in de voortgangsmeting aan gebruik te hebben gemaakt van het instrumentarium: een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Het instrumentarium wordt echter wisselend beoordeeld. De monitoringcommissie beveelt dan ook aan om het instrumentarium door te blijven ontwikkelen en specifieke handreikingen te blijven maken over de knelpunten binnen het convenant. De subwerkgroep Redactie is met de doorontwikkeling van het Instrumenarium in 2021 gestart.


Het convenant is in 2021 begonnen met een nieuwe samenwerkingsvorm: intervisie. Hiermee wordt aan de behoefte van pensioenfondsen voldaan om in een vertrouwelijke setting met anderen te kunnen sparren. De intervisietrajecten worden gecoördineerd door de Pensioenfederatie en de SER en begeleid door een pensioenfonds én een ngo of vakbond of de overheid samen. Aan de intervisie hebben 54 pensioenfondsen meegedaan, verdeeld in zes groepen. In de intervisie wordt speciaal aandacht besteed aan kennisuitwisseling, samenwerking en de versterking van het onderling begrip. Ook zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, geagendeerd door de fondsen zelf, variërend van praktische uitdagingen bij het implementeren van beleid tot bredere vraagstukken, zoals de uitdaging om naast het convenant ook aan de slag te gaan met de implementatie van de nieuwe Europese regelgeving: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Alle intervisiegroepen hebben na de eerste drie georganiseerde sessies besloten als groep door te gaan. Er is ook een document met kernpunten gemaakt en gedeeld met deelnemers, waarin een samenvatting staat van de besproken onderwerpen en meer handvatten worden gegeven.


De partijen in het convenant zijn ook doorgegaan met het ontwikkelen van handreikingen. Zo zijn er verschillende themakaders gemaakt die als leidraad kunnen dienen bij het opstellen van thematisch beleid door pensioenfondsen. Ook zijn een due diligence quickstart guide en een voorbeeldcasus opgesteld om te laten zien waar pensioenfondsen naartoe kunnen werken.