Jaarrapportage 2021

April 2022

Voortgang convenant 

Het convenant heeft een looptijd van vier jaar: 2022 is het vierde en laatste convenantsjaar. Uit de uitkomsten van de eerste en tweede voortgangsmeting blijkt dat de pensioenfondsen nog achterlopen in de implementatie van beleid en andere afspraken, waardoor de gestelde doelen slechts gedeeltelijk worden behaald. Er is de afgelopen periode een versnelling ingezet, maar in het laatste jaar moet er nog een tandje bij.

Eerste voortgangsmeting

De eerste voortgangsmeting is uitgevoerd in de zomer van 2020. De peildatum was 31 december 2019. Aan deze meting deden 75 pensioenfondsen mee. Uit de meting kwam naar voren dat de pensioenfondsen voor forse uitdagingen staan om de gestelde doelen te behalen, met name op het gebied van due diligence-beleid. Aangezien de voortgang op beleid cruciaal is voor het behalen van de doelen op de andere indicatoren (uitbesteding, monitoring van de uitbesteding en transparantie), wees de monitoringcommissie in haar eerste rapport op de noodzaak van versnelling.

Tweede voortgangsmeting

De peildatum van de tweede voortgangsmeting werd een half jaar in tijd opgeschoven. Dat gaf meer tijd om de versnelling in te zetten en om de aanbevelingen van de monitoringcommissie te implementeren. De tweede meting is gepubliceerd in december 2021, de peildatum was 30 juni 2021 (in plaats van 31 december 2020). Aan de meting deden opnieuw 75 pensioenfondsen mee. 


Rapport monitoringcommissie 
De uitkomsten en aanbevelingen van de monitoringcommissie zijn te vinden in het rapport Tweede Voortgangsmeting. Daaruit blijkt dat de pensioenfondsen in de afgelopen periode een inhaalslag hebben gemaakt, maar dat de gestelde doelen nog niet zijn behaald. Er zijn verschillende subindicatoren waar pensioenfondsen moeite mee hebben, zoals de implementatie van thematische prioritering op basis van due diligence, de monitoring van de uitbesteding (zie hoofdstuk 5 van het convenant) en de implementatie van herstel en verhaal in beleid. De monitoringcommissie heeft er zorgen over of de einddoelen tijdig worden behaald door alle pensioenfondsen en doet daarom enkele aanbevelingen: zet de versnelling door; overwin de knelpunten door de rapportagedruk te verlichten; verduidelijk de verwachtingen van het convenant, speciaal voor wat betreft herstel en verhaal; kijk vooruit naar een eventueel vervolg op het convenant.  


Reactie stuurgroep
De stuurgroep heeft hierop een reactie gegeven. Ze vraagt de monitoringcommissie om haar aanbevelingen te vertalen naar concrete acties. De stuurgroep wil zo snel mogelijk over alle voorgestelde acties een besluit nemen om zoveel mogelijk voortgang te boeken. Daarnaast heeft de stuurgroep een actieplan opgesteld om tot verdere versnelling te komen. Dit actieplan gaat onder meer over het vervolg op het intervisietraject, nieuwe webinars en uitbreiding en actualisering van het instrumentarium.