Jaarrapportage 2018-2019 | September 2019

Voorwoord: Uitvoeren en lessen leren

In het tweede jaar van het IMVO-convenant verantwoord goud maakten de partijen voortgang met het toepassen van MVO-risicomanagement (due diligence), de positieve impact projecten, en de samenwerking met andere initiatieven. Daarnaast evalueerden de partijen de onderlinge samenwerking en resultaten van het convenant. Aanleiding voor deze evaluatie waren de tegenvallende resultaten van het eerste jaar. De oorzaken hiervan lagen dieper dan enkel aanloopproblemen. Zo bleek het met name voor MKB-bedrijven lastig te bepalen hoe zij invulling kunnen geven aan de afspraken van het convenant en was de geïnvesteerde tijd niet in lijn met de behaalde resultaten. Ook hadden partijen verschillende interpretaties van de doelstellingen van het convenant.


Na een aantal evaluatiesessies was de conclusie dat de uitgangspunten van het convenant nog in het geheel door alle partijen onderschreven worden. De sessies leidden tot meer helderheid over de gemaakte afspraken en resulteerden in een aantal aanpassingen van de werkwijze. Om de capaciteit beter te benutten worden de huidige drie werkgroepen teruggebracht naar twee werkgroepen. De samenstelling van de stuurgroep wordt aangepast voor een betere representatie van de verschillende partijen. Ook wordt waar wenselijk samengewerkt met het recent ondertekende IMVO-convenant voor verantwoorde metaalketens.


Naast de evaluatie zijn er ook resultaten geboekt met de uitvoering van de afspraken in het convenant. De meeste bedrijven boeken voortgang met het toepassen van due diligence. De brancheorganisaties Federatie Goud en Zilver (FGZ) en het Nederlands Gilde van Goudsmeden (NGG) hebben een gedragscode opgesteld en gepubliceerd, die inmiddels door circa zeventig leden is ondertekend.


De positieve impact projecten beginnen hun eerste vruchten af te werpen. Ook wordt de samenwerking met andere relevante initiatieven steeds vaker gevonden. Het blijft, net als in het eerste jaar, lastig om nieuwe partijen te laten aansluiten bij het convenant. De oorspronkelijke doelstelling – veertig partijen aan het eind van het tweede jaar – is niet gehaald. Veel bedrijven geven aan belangstelling te hebben voor het convenant, maar dit vertaalt zich vooralsnog niet in een groei van het aantal partijen.


Video Verantwoord goud

Vooruitblik

Nu de evaluatie achter de rug is, delen partijen de ambitie om in het derde jaar vol in te zetten op de uitvoering van het convenant en het boeken van concrete resultaten. De werkgroep Due Diligence Support and Monitoring gaat bedrijven meer individuele ondersteuning bieden bij het toepassen van due diligence. De nieuwe werkgroep Collective Actions and Upscaling gaat relevante nationale en internationale spelers gericht benaderen om de Nederlandse invloed in de keten te vergroten.


Ook wordt uitgekeken naar de volgende zaken:

  • Een paar bedrijven heeft al stappen gezet om verantwoord gewonnen goud uit kleinschalige mijnen te integreren in hun toeleveringsketen. Het komende jaar wordt onderzocht of meer bedrijven zich hier aan kunnen committeren.
  • Met het IMVO-convenant voor de bancaire sector is samengewerkt aan een prioritering van risico’s rondom groot- en kleinschalige mijnbouw. Naar verwachting worden de resultaten van dit onderzoek in de komende maanden gepubliceerd, inclusief aanbevelingen voor de partijen van het bankenconvenant om een aantal risico’s te adresseren.
  • De werkgroep Positive Impact Projects van het convenant doet onderzoek naar de goudrecyclingsector, waarbij een analyse wordt gemaakt van de sociale en milieu risico’s.
  • In 2021 treedt de EU-conflictmineralenverordening in werking, die tot doel heeft om de import van conflictmineralen en –metalen uit conflict- en hoog risicogebieden te reguleren. Het convenant buigt zich komend jaar over de vraag wat hiervan de gevolgen zijn voor de Nederlandse goudsector. Daarnaast blijft de werkgroep Due Diligence Support and Monitoring bedrijven ondersteunen bij het nakomen van afspraken op het gebied van due diligence.


Giuseppe van der Helm,

Voorzitter Convenant Verantwoord Goud