Jaarrapportage 2020

Juni 2021

Linked In pictogram
twitter pictogram
facebook pictogram
print pictogram

Voortgang convenant 

Het convenant heeft een looptijd van vier jaar. Eind 2020 moesten de eerste doelen zijn behaald. Deze doelen hebben betrekking op beleid. Uit de voortgangsmeting over het eerste jaar, 2019, bleek dat de pensioenfondsensector voor forse uitdagingen stond om die doelen te behalen.

De eerste voortgangsmeting is uitgevoerd in de zomer van 2020. De peildatum was 31 december 2019. Van alle deelnemende pensioenfondsen deden er 75 aan de eerste meting mee. De fondsen die niet meededen, gaven aan in een fusie dan wel opheffing te verkeren. Eén fonds heeft de rapportage in 2021 alsnog afgerond. De andere geledingen (ngo’s, vakbonden en overheid) hebben de meting ook ingevuld.


De uitkomsten van de meting en de aanbevelingen van de monitoringcommissie zijn te vinden in het rapport Eerste Voorgangsmeting. De stuurgroep heeft hierop een reactie gegeven.


Uit de meting blijkt dat de pensioenfondsen achterliepen bij het behalen van de tussentijdse doelen van het convenant. Slechts een klein percentage van de pensioenfondsen heeft de eisen met betrekking tot due diligenceverwerkt in het eigen beleid. Dit heeft vanzelfsprekend effect op het behalen van de overige indicatoren. De monitoringcommissie vraagt daarom meer bestuurlijke aandacht bij pensioenfondsen om de doelen van het convenant te behalen en doet in dat kader gerichte aanbevelingen. Een van die aanbevelingen is dat pensioenfondsen meer kennis delen: onderling en met de andere geledingen.


De stuurgroep heeft op basis van de aanbevelingen van de monitoringcommissie een actieplan vastgesteld met het doel pensioenfondsen te ondersteunen bij het implementeren van de due diligence-eisen in hun beleid. De verschillende actiepunten zijn belegd bij de verschillende werkgroepen. Daardoor kunnen de pensioenfondsen elkaar ondersteunen bij het vervullen van hun verplichtingen en ook ondersteuning krijgen van de andere geledingen binnen het convenant

Wat is due diligence?

Due diligence staat voor ‘gepaste zorgvuldigheid’. Het is een proces waarin bedrijven de daadwerkelijke en potentiële negatieve gevolgen van hun handelen identificeren, voorkomen en verminderen, én verantwoording afleggen over hun aanpak. Due diligence is integraal onderdeel van het besluitvormingsproces van bedrijven. Het due diligence-proces bestaat volgens de OESO-richtlijnen uit zes stappen:

  1. Integreren van MVO in beleid en managementsystemen.
  2. Identificeren en analyseren van risico’s (negatieve impact) voor samenleving en milieu.
  3. Voorkomen en verminderen van (potentiële) negatieve impact.
  4. Monitoren van de implementatie en de resultaten.
  5. Communiceren over de aanpak en resultaten.
  6. Zorgen voor herstel en verhaal.