Jaarrapportage 2020

Juni 2021

Linked In pictogram
twitter pictogram
facebook pictogram
print pictogram

Samenwerking brede spoor 

In het brede spoor werken alle partijen samen om de deelnemende pensioenfondsen te ondersteunen bij de implementatie van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s in hun beleid en beleggingspraktijk. De zes stappen van due diligence staan hierbij centraal.  

Het gezamenlijk ontwikkelde instrumentarium speelt daarbij een belangrijke rol. Het instrumentarium bevat concrete adviezen om maatschappelijk verantwoord beleggen in te bedden in beleid, contracten met externe dienstverleners, monitoring en rapportage. Het instrumentarium geeft uitleg bij de tekst van het convenant en tekstsuggesties voor beleid en voor contracten met externe dienstverleners. Het instrumentarium wordt elk jaar naar aanleiding van het monitoringrapport en de evaluatie door pensioenfondsen aangepast en uitgebreid.


Pensioenfondsen zijn verplicht om een toelichting te geven op de thematische aandachtsgebieden die op basis van de ESG due diligence-procedures en de deelnemersvoorkeuren voor hen als risicovol zijn beoordeeld. Om de fondsen hierbij te ondersteunen, hebben de ngo’s en vakbonden themakaders opgesteld: handreikingen bij specifieke thematische onderwerpen, zoals klimaatverandering, vakbondsvrijheid en dierenwelzijn. In 2020 zijn er in totaal twaalf themakaders gepubliceerd.


Het instrumentarium, inclusief themakaders, wordt onder de aandacht gebracht door middel van kennissessies, nieuwsbrieven en de jaarbijeenkomst. In 2020 zijn er vijf kennissessies gehouden: één over het instrumentarium en vier over themakaders.

Acties voor versnelling

Volgens de monitoringcommissie kunnen het instrumentarium en de verdere ontwikkeling hiervan een belangrijke rol spelen in de versnelling van de implementatie vandue diligence. Veel pensioenfondsen hebben nog stappen te maken om te voldoen aan de verplichtingen van het convenant. Zo loopt de implementatie van due diligence in het beleid achter bij de tussentijdse doelen. Deze vertraging kan negatieve gevolgen hebben voor het behalen van de latere doelen in het convenant. 36 participerende pensioenfondsen hebben het instrumentarium gebruikt, 39 nog niet. Het instrumentarium werd in december 2019 opgeleverd, waardoor niet alle pensioenfondsen het instrumentarium voor de peildatum, 31 december 2019, hebben kunnen bekijken. Het instrumentarium werd door 28 van de 58 respondenten (48 procent) positief beoordeeld. De toepassing van dit instrumentarium door de participerende pensioenfondsen zal inzichtelijk worden met de monitoring over 2020 die onlangs gestart is.


De werkgroep brede spoor heeft naar aanleiding van de aanbevelingen van de monitoringcommissie actie ondernomen. De partijen gaan aan de slag om het instrumentarium uit te breiden en concreet te maken. Daarnaast zullen de partijen de due diligence-stappen toelichten in kennissessies, gericht op de praktijk. Ook worden er intervisiesessies georganiseerd om de samenwerking tussen pensioenfondsen te bevorderen. De Pensioenfederatie neemt hierin het voortouw.