Jaarrapportage 2022

April 2023

Vooruitblik

Het tweede convenantsjaar staat in het teken van de verdere implementatie van het convenant. Daarbij staan verschillende activiteiten op het programma.

Het instrumentarium wordt uitgebreid met een thema-overzicht, met daarin informatie over specifieke thema’s die tot het beleidsterrein van ngo’s en vakbonden behoren.  

Het convenant heeft een actieve beweging op gang gebracht. De verschillende werkgroepen hadden in het vierde jaar in totaal ruim honderd leden. Een van de belangrijkste resultaten van het convenant is dat er een goede vertrouwensbasis is ontstaan tussen betrokken pensioenfondsen, ngo’s, vakbonden en overheid, en ook begrip voor elkaars belangen en werkwijze. Dat legt een mooie basis voor de toekomst.


De Monitoringcommissie concludeert in haar derde voortgangsmeting dat de samenwerking tussen de convenantspartijen aan complexe casussen haar toegevoegde waarde heeft bewezen. Ze is van mening dat deze samenwerking doorgezet zou moeten worden na het convenant. Partijen zijn hierover met elkaar in gesprek. 


De laatste monitoring over de gehele convenantsperiode verschijnt eind 2023.