Jaarrapportage 2022

April 2023

Voortgang brede spoor  

In het brede spoor werkten alle partijen samen om de pensioenfondsen te ondersteunen bij de implementatie van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s in hun beleid en beleggingspraktijk. De zes stappen van het due diligence-proces staan hierbij centraal.  

Het gezamenlijk ontwikkelde instrumentarium bevat concrete adviezen om maatschappelijk verantwoord beleggen in te bedden in beleid, contracten met externe dienstverleners, monitoring en rapportage. Het instrumentarium geeft uitleg bij de tekst van het convenant en doet tekstsuggesties voor beleid en voor contracten met externe dienstverleners. Het instrumentarium is in elk convenantsjaar aangepast en uitgebreid.


Het convenant vraagt van pensioenfondsen een toelichting te geven op de thematische aandachtsgebieden die voor hen, op grond van de ESG due diligence-procedures en eventueel de deelnemersvoorkeuren, als risicovol zijn beoordeeld. Om de fondsen hierbij te ondersteunen, hebben de ngo’s en vakbonden themakaders opgesteld: handreikingen bij specifieke onderwerpen, zoals klimaatverandering, vakbondsvrijheid en dierenwelzijn. 


Het instrumentarium en de themakaders zijn door middel van kennissessies, nieuwsbrieven en de jaarbijeenkomsten onder de aandacht gebracht van pensioenfondsen. In 2022 zijn er zeven bijeenkomsten geweest: één jaarbijeenkomst met deelsessies over de casussen in het diepe spoor, en zes bijeenkomsten over Oekraïne, biodiversiteit, vakbondsrechten, mensenrechten, herstel & verhaal en transparantie & rapportage. Acties voor versnelling

Na de eerste voortgangsmeting is er een versnelling ingezet en zijn meer kennissessies gehouden. Ook is er hard aan gewerkt om het instrumentarium nog beter te laten aansluiten bij de praktijk van de pensioenfondsen. 


In 2021 is er een start gemaakt met intervisie. Partijen hadden de behoefte om over de concrete toepassing van internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen te sparren. Er zijn zes intervisietrajecten gestart, die werden gecoördineerd door de Pensioenfederatie en de SER en werden begeleid door een van de pensioenfondsen en daarnaast een ngo, vakbond en/of de overheid. Na de eerste drie sessies zijn vrijwel alle vertegenwoordigers in 2022 doorgegaan met intervisie. De groepen zijn daarbij omgevormd tot drie grotere groepen. De besproken onderwerpen zijn ESG-breed en de convenantsverplichtingen vormen de basis.  


In de intervisie is veel aandacht besteed aan kennisuitwisseling, samenwerking en onderling begrip. Ook konden pensioenfondsen zelf onderwerpen agenderen. Dit varieerde van praktische uitdagingen bij het implementeren van beleid tot het implementeren van de nieuwe Europese regelgeving: de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De besproken onderwerpen zijn samengevat met kernpunten en aanvullende handvatten voor deelnemende pensioenfondsen. 


In het laatste convenantsjaar zijn nog vier handreikingen ontwikkeld, onder meer over herstel en verhaal (stap van het 6 due diligence-proces). Daarmee zijn in totaal veertien themakaders/handreikingen gepubliceerd. De themakaders vakbondsrechten en biodiversiteit zijn aangescherpt. Ook is er een overzicht gemaakt van externe dienstverleners en welke diensten zij aanbieden die zouden kunnen helpen bij de implementaties van ESG-due diligence.