Mei 2022

Jaarthema

Het jaarthema van 2021 is ‘Biodiversiteit’ en is gelinkt met onder andere De Sustainable Development Goals (SDG’s) 15, 14 en 12 (leven onder water en op het land en het klimaat). Sanne van Keulen van Natuur & Milieu legt in 1 minuut uit waarom de werkgroep het onderwerp Biodiversiteit heeft gekozen. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst is een themasessie aan het onderwerp gewijd.


Elk jaar gaan de geledingen binnen deze werkgroep actief aan de slag met het vertalen van het jaarthema naar SMART-doelstellingen en vervolgstappen. Hier wordt vrij invulling gegeven aan de jaarplanning, waarbij de partijen zich niet hoeven te beperken tot het beleggingsbeleid. Zij werken gezamenlijk aan het realiseren van de doelstellingen rond het thema gedurende het jaar.


Zo vond er in februari een kick-off plaats met als doel kennis uit te wisselen over het thema biodiversiteit in brede zin en te onderzoeken waar mogelijkheden zijn voor interventie vanuit verzekeraars. Tijdens dit Webinar kwamen De Nederlandsche Bank, de overheid bij monde van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en NN Investment Partners aan het woord. Er werd onder andere stilgestaan bij biodiversiteit en de rol die de financiële sector -en specifiek verzekeraars- in het behoud hiervan kan spelen in de verzekeringssector. Hierin kwamen onder andere de financiële risico’s aan bod die beleggers kunnen tegenkomen als het gaat om biodiversiteit en verschillende voorbeelden van initiatieven uit de financiële sector hoe biodiversiteit een plek kan krijgen in het beleggingsbeleid. De werkgroep presenteerde het collectieve engagement traject dat werd voorbereid, met als doel om ontbossing in kwetsbare bosgebieden in Brazilië als gevolg van sojateelt tegen te gaan. In dit traject, wat in 2022 doorloopt, staan zowel de verduurzaming van gebruikte soja als de vermindering van de vraag naar soja (o.a. door meer plantaardig voedsel) op de agenda.


In het kader van dit collectieve engagement zijn de drie engagementbrieven die de lead investors verstuurden, medeondertekend door andere verzekeraars en is een samenwerking aangegaan met het pensioenconvenant. Het engagement traject heeft steun van 25 institutionele beleggers met een totaal belegd vermogen van 927 miljard euro.


Verzekeraars en pensioenfondsen hebben deelgenomen aan een kennis verrijkend veldbezoek. Inzichten die de werkgroep hier opdeed, worden gebruikt in gesprekken met internationale, beursgenoteerde bedrijven die soja verwerken en waarin verzekeraars en pensioenfondsen beleggen.


Tot slot heeft de werkgroep een ESG-beleggingsraamwerk voor het thema biodiversiteit geschreven, bedoeld om handvatten te bieden aan verzekeraars. Dit themakader is gepubliceerd in januari 2022.