Jaarrapportage 2019

Februari 2020

Instrumentarium – hulpmiddel bij implementatie convenant

Aan het eind van het eerste convenantsjaar is het Instrumentarium Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen gepubliceerd. Dit Instrumentarium helpt pensioenfondsen om aan de slag te gaan met de verschillende onderdelen en afspraken uit het convenant. 

Na hard werken en zoals in het convenant afgesproken, hebben de convenantspartijen een gezamenlijke handreiking ontwikkeld. Het Instrumentarium bevat concrete adviezen voor deelnemende pensioenfondsen voor hun beleid, contracten met externe dienstverleners, monitoring en rapportage om maatschappelijk verantwoord beleggen in te bedden of te verbeteren. Het Instrumentarium geeft toelichting op de tekst van het convenant en doet tekstsuggesties die pensioenfondsen kunnen gebruiken in hun beleid en contracten met externe dienstverleners. 

Monitoring van het gebruik 

De komende jaren wordt het gebruik van het Instrumentarium gemonitord. De werkgroep Instrumentarium zal de eventuele verbeterpunten inventariseren en blijft het instrumentarium verder verbeteren. Aan het einde van het tweede convenantsjaar worden alle deelnemende pensioenfonsen geacht het ESG-beleid in lijn te hebben gebracht met de OESO-richtlijnen en UNGP’s

Aanvullend thema-overzicht

De werkgroep werkt op dit moment aan een thema-overzicht. Dit overzicht gaat pensioenfondsen helpen bij het ontwikkelen van beleid op specifieke thema’s die als risico uit hun due diligence naar voren zijn gekomen of die de achterban van het pensioenfonds als geprioriteerd thema heeft benoemd. Het thema-overzicht wordt onderdeel van het Instrumentarium en kan gedurende de looptijd van het convenant worden aangevuld.